Σύντομη Περιγραφή Προγράμματος

Το MBA (Master of Business & Bank Administration) αποτελεί κατεύθυνση παρεχόμενη από το ευρύτερο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (Uoa MBA) των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών (University of Athens Master of Business & Bank Administration – UoA MBA)» αποτελεί κατεύθυνση παρεχόμενη από το ευρύτερο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος είναι 2 ακαδημαϊκά έτη, ενώ η μέγιστη 4 ακαδημαϊκά έτη.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος είναι 2 ακαδημαϊκά έτη, ενώ η μέγιστη 4 ακαδημαϊκά έτη.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Κάθε Θεματική Ενότητα έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους (10 μήνες) και περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα, από τα οποία τα δύο (2) μαθήματα προσφέρονται στο χειμερινό εξάμηνο και τα άλλα δύο (2) στο εαρινό εξάμηνο.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες

Κατά συνέπεια, η απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση δέκα έξι (16) μαθημάτων και την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Οι τρεις (3) πρώτες Θεματικές Ενότητες είναι κοινές για όλους τους φοιτητές (Θεματικές Ενότητες κορμού). Η τέταρτη Θεματική Ενότητα (Θεματική Ενότητα ειδίκευσης) δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν, σε γνωστικά αντικείμενα του άμεσου ενδιαφέροντός τους, επιλέγοντας μία από τις προσφερόμενες ειδικεύσεις (concentrations):

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενική ειδίκευση)
  • Τραπεζική Διοίκηση

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Κάθε Θεματική Ενότητα έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους (10 μήνες) και περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα, από τα οποία τα δύο (2) μαθήματα προσφέρονται στο χειμερινό εξάμηνο και τα άλλα δύο (2) στο εαρινό εξάμηνο.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες

Κατά συνέπεια, η απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση δέκα έξι (16) μαθημάτων και την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Οι τρεις (3) πρώτες Θεματικές Ενότητες είναι κοινές για όλους τους φοιτητές (Θεματικές Ενότητες κορμού). Η τέταρτη Θεματική Ενότητα (Θεματική Ενότητα ειδίκευσης) δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν, σε γνωστικά αντικείμενα του άμεσου ενδιαφέροντός τους, επιλέγοντας μία από τις προσφερόμενες ειδικεύσεις (concentrations):

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενική ειδίκευση)
  • Τραπεζική Διοίκηση

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το πρόγραμμα εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες ECTS εκφράζουν το φόρτο εργασίας που απαιτείται για να επιτύχει ο φοιτητής τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών του. Σύμφωνα με τους κανόνες του ECTS, 60 πιστωτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ολόκληρου έτους τυπικής μάθησης πλήρους φοίτησης (ακαδημαϊκό έτος) και τα συναφή μαθησιακά αποτελέσματα, 30 πιστωτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός εξαμήνου και 20 ενός τριμήνου. Ο φόρτος εργασίας του φοιτητή κυμαίνεται από 1.500 έως 1.800 ώρες για ένα ακαδημαϊκό έτος, όπου μία πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι του λαμβάνουν 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το πρόγραμμα εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες ECTS εκφράζουν το φόρτο εργασίας που απαιτείται για να επιτύχει ο φοιτητής τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών του. Σύμφωνα με τους κανόνες του ECTS, 60 πιστωτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ολόκληρου έτους τυπικής μάθησης πλήρους φοίτησης (ακαδημαϊκό έτος) και τα συναφή μαθησιακά αποτελέσματα, 30 πιστωτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός εξαμήνου και 20 ενός τριμήνου. Ο φόρτος εργασίας του φοιτητή κυμαίνεται από 1.500 έως 1.800 ώρες για ένα ακαδημαϊκό έτος, όπου μία πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι του λαμβάνουν 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η αγγλική και η ελληνική.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η αγγλική και η ελληνική.

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (blended learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (blended learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για κάθε ένα από τα εξαμηνιαία μαθήματα του προγράμματος διοργανώνονται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ). Οι ΟΣΣ του Προγράμματος πραγματοποιούνται στην Αθήνα και διεξάγονται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι απαιτήσεις του κάθε μαθήματος περιλαμβάνουν πέραν των γραπτών εξετάσεων που διενεργούνται στο τέλος του εξαμήνου και την εκπόνηση μιας γραπτής εργασίας.

Για κάθε ένα από τα εξαμηνιαία μαθήματα του προγράμματος διοργανώνονται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ). Οι ΟΣΣ του Προγράμματος πραγματοποιούνται στην Αθήνα και διεξάγονται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι απαιτήσεις του κάθε μαθήματος περιλαμβάνουν πέραν των γραπτών εξετάσεων που διενεργούνται στο τέλος του εξαμήνου και την εκπόνηση μιας γραπτής εργασίας.