Προπαρασκευαστικό πρόγραμμα – MBA Foundation Course

Οι υποψήφιοι φοιτητές που δεν διαθέτουν πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο (ή δεν διαθέτουν τα επαγγελματικά ή ακαδημαϊκά προσόντα), αλλά επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ΜΒΑ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα (MBA foundation course) ως προαπαιτούμενο για την εισδοχή τους στο ΜΒΑ. Το προπαρασκευαστικό αυτό πρόγραμμα προσφέρεται τον Σεπτέμβριο κάθε έτους και εξασφαλίζει ότι όλοι οι φοιτητές του ΜΒΑ θα έχουν το απαιτούμενο υπόβαθρο για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του ΜΒΑ. Το πρόγραμμα προσφέρεται με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.