Επεξηγήσεις

Θ.Ε. = Θεματική Ενότητα

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) = Πιστωτικές μονάδες

Τα 16 μαθήματα που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ομαδοποιημένα σε τέσσερεις θεματικές ενότητες, η διάρθρωση των οποίων αναλύεται στη συνέχεια:

Θεματικές Ενότητες Κορμού

Θ.Ε. Ποσοτικές μέθοδοι και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

Η Θεματική αυτή Ενότητα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ποσοτικές Μέθοδοι για την Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικό Περιβάλλον
 • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

ECTS Θεματικής ενότητας: 20

Θ.Ε. Λήψη Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Αποφάσεων

Η Θεματική αυτή Ενότητα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Ανάλυση Επενδύσεων
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

ECTS Θεματικής ενότητας: 20

Θ.Ε. Λήψη Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Αποφάσεων

Η Θεματική αυτή Ενότητα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Ανάλυση Επενδύσεων
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

ECTS Θεματικής ενότητας: 20

Θ.Ε. Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

Η Θεματική αυτή Ενότητα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Στρατηγική
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση

ECTS Θεματικής ενότητας: 20

Θεματικές Ενότητες Ειδίκευσης

Ειδίκευση: Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενική ειδίκευση)

Θ.Ε. Ειδικά Θέματα Διοικητικής Επιχειρήσεων και Τραπεζών

Η Θεματική αυτή Ενότητα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Έρευνα Αγοράς
 • Διοίκηση Έργου
 • Διοίκηση Αλλαγών

ECTS Θεματικής ενότητας: 20

Ειδίκευση: Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενική ειδίκευση)

Θ.Ε. Ειδικά Θέματα Διοικητικής Επιχειρήσεων και Τραπεζών

Η Θεματική αυτή Ενότητα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Έρευνα Αγοράς
 • Διοίκηση Έργου
 • Διοίκηση Αλλαγών

ECTS Θεματικής ενότητας: 20

Ειδίκευση: Τραπεζική Διοίκηση

Θ.Ε. Ειδικά Θέματα Διοικητικής Επιχειρήσεων και Τραπεζών

Η Θεματική αυτή Ενότητα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Νομισματική Πολιτική
 • Θεσμικό και Κανονιστικό Τραπεζικό Περιβάλλον
 • Διοίκηση Εμπορικών Τραπεζών
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

ECTS Θεματικής ενότητας: 20

Θ.Ε. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ECTS Θεματικής ενότητας: 40

Θ.Ε. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ECTS Θεματικής ενότητας: 40

Σύμφωνα µε τα βασικά χαρακτηριστικά του European Credit Transfer and Accumulation System, 60 πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, είτε προπτυχιακού είτε μεταπτυχιακού επιπέδου.

Κατ’ επέκταση, δεν μπορεί ένα άτομο που φοιτά στο UoA MBA να παρακολουθήσει σε ένα ακαδημαϊκό έτος θεματικές ενότητες που αθροίζουν περισσότερες των 60 πιστωτικών μονάδων.