Βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα μαθήματα που μπορεί να παρακολουθεί ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια δεν μπορεί να αθροίζουν συνολικά περισσότερες των 60 διδακτικών μονάδων (ECTS).

Οι ΘΕ του MBA έχουν 20 διδακτικές μονάδες η κάθε μία, εκτός της διπλωματικής εργασίας η οποία έχει 40 διδακτικές μονάδες.

image 2

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος επιθυμεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του σε δύο έτη (full time) θα πρέπει να επιλέξει 3 θεματικές ενότητες το πρώτο έτος και 2 το δεύτερο έτος, με την τελευταία να είναι η διπλωματική εργασία.

image 2

Είναι δεδομένο ότι το MBA θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων ετών και για το πρόγραμμα της part time φοίτησης. Αν π.χ. κάποιος επιλέξει κατά το πρώτο έτος μία ΘΕ, τότε κατά τα επόμενα τρία έτη θα μπορεί να ακολουθήσει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς (όπου ΘΕ (20) σημαίνει θεματική ενότητα με 20 διδακτικές μονάδες και ΔΕ (40) σημαίνει διπλωματική εργασία με 40 διδακτικές μονάδες)

Στο πίνακα παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικοί συνδυασμοί επιλογής θεματικών ενοτήτων ανά ακαδημαϊκό έτος για το πρόγραμμα της part time φοίτησης.

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος
Συνδυασμός Α ΘΕ (20) Τρεις ΘΕ (20) ΔΕ (40)
Συνδυασμός Β ΘΕ (20) Δύο ΘΕ (20) ΘΕ (20) ΔΕ (40)
Συνδυασμός Γ ΘΕ (20) Δύο ΘΕ (20) ΘΕ (20) και ΔΕ (40)
Συνδυασμός Δ ΘΕ (20) ΘΕ (20) Δύο ΘΕ (20) ΔΕ (40)
Συνδυασμός Ε ΘΕ (20) ΘΕ (20) ΘΕ (20) ΘΕ (20) και ΔΕ (40)
image 3

Σε κάθε περίπτωση, σε ένα ακαδημαϊκό έτος, ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια, δεν μπορεί να παρακολουθήσει θεματικές ενότητες των οποίων το άθροισμα των διδακτικών μονάδων υπερβαίνει το 60. Γίνεται αντιληπτό ότι οι συνδυασμοί επιλογής θεματικών ενοτήτων είναι πάρα πολλοί και οι συμμετέχοντες μπορούν να προσαρμόσουν τις επιλογές τους στο πλαίσιο που τους εκφράζει και τους χαρακτηρίζει μοιράζοντας τις θεματικές ενότητες μέσα στα τέσσερα ακαδημαϊκά έτη.