Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών» (Master of Business Administration - MBA) και τις εξής εξειδικεύσεις (concentrations):

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενική ειδίκευση)
  • Τραπεζική Διοίκηση

ανάλογα με την προσωπική επιλογή των συμμετεχόντων.

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για πλήρη φοίτηση (full time study) και μέχρι οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα για μερική φοίτηση (part time study).

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MBA) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.