Το MBA απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (MBA) με ειδίκευση στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών και τις εξής εναλλακτικές θεματικές (concentrations):

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενική ειδίκευση)
  • Τραπεζική Διοίκηση

ανάλογα με την προσωπική επιλογή των συμμετεχόντων.

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για πλήρη φοίτηση (full time) και μέχρι οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα για μερική φοίτηση (part time).

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.