Η υλοποίηση της φιλοσοφίας του προγράμματος είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων της τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής η οποία αποτελείται από το Διευθυντή του UoA MBA Καθηγητή Δημήτριο Βασιλείου και δύο ακόμα μέλη, τον Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη και τον Επίκουρο Καθηγητή Δημήτριο Μπάλιο.

Το Πανεπιστήμιο στο οποίο διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία του MBA είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι Καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.