Η υλοποίηση του προγράμματος είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων της τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Καθηγητή Δημήτριο Βασιλείου και δύο ακόμα μέλη, τον Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη και τον Επίκουρο Καθηγητή Δημήτριο Μπάλιο.

Το Πανεπιστήμιο στο οποίο διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής είναι Καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.