Το executive coaching κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια στο χώρο των επιχειρήσεων καθώς πλέον θεωρείται από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους αύξησης της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των στελεχών τους. Η διαδικασία που εφαρμόζεται στα πλαίσια του executive coaching συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων των στελεχών που συνδέονται με την επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επαγγελματικών στόχων της επιχείρησης. Το executive coaching λειτουργεί με γνώμονα την εναρμόνιση της ατομικής επιδίωξης του κάθε στελέχους με τη στρατηγική και τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών (Master of Business & Bank Administration - MBA)» οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και την πρακτική του executive coaching καθώς και να ενημερωθούν σχετικά (α) με την εφαρμογή του στο χώρο των επιχειρήσεων και (β) για τα πολλαπλά οφέλη που συνδέονται με αυτό σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο.