Σπυρίδων Παπαθανασίου

Επίκουρος Καθηγητής


Ο Σπύρος Παπαθανασίου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει αποφοιτήσει από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (MSc, Τραπεζική) αλλά και διδακτορικό (PhD, Χρηματοοικονομικά) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επιπρόσθετα, κατέχει Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης σε θέματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διδάσκει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην Α.Σ.ΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Επιπρόσθετα, έχει αναπτύξει επιστημονικό υλικό για το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσαρμοσμένο στην μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έχει σημαντική εμπειρία σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και είναι πιστοποιημένος από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (πχ Moodle, BBB, WIzIQ).

Επίσης, είναι πιστοποιημένος από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Δεδομένης της διδασκαλίας του στα ανωτέρω πανεπιστημιακά ιδρύματα επί πολλά έτη γνωρίζει άριστα τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και έχει ενστερνιστεί τις καινοτομίες της (Αρθρωτό σύστημα, πρόγραμμα σπουδών, θεματική ενότητα κλπ).

Κατέχει γύρω στα 20 έτη εργασιακής εμπειρίας σε θέματα χρηματοοικονομικά, αγορών χρήματος και κεφαλαίου, επιχειρηματικότητας και στρατηγικής, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, αναλύσεων, επενδύσεων, αποτίμησης, διαχείρισης κλπ. Εργάστηκε ως Υπεύθυνος Επενδύσεων αλλά και Ανάλυσης στην Χρηματιστηριακή Solidus, στην Χρηματιστηριακή Prelium, στην Χρηματιστηριακή Value Capital, στην Origin αλλά στην εταιρεία ICAP AE. Έχει επεξεργαστεί πάνω από πενήντα μελέτες σκοπιμότητας και επιχειρηματικά σχέδια.

Είναι πιστοποιημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε θέματα Επενδυτικών Συμβουλών, Αναλύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων αλλά και ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τους τομείς της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, των χρηματιστηριακών αγορών, των παραγώγων, των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, της τεχνικής ανάλυσης, των εναλλακτικών μορφών επενδύσεων και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Spyros Papathanasiou, (σε συνεργασία με D. Koutsokostas και N. Eriotis) (2019). “Short-term versus longer-term persistence in performance of equity mutual funds: evidence from the Greek market”, International Journal of Bonds and Derivatives, accepted, forthcoming.

  2. Spyros Papathanasiou, (σε συνεργασία με Koutsokostas D., Balios, D.,) (2019), "Adjusting for risk factors in mutual fund performance and performance persistence", Journal of Risk Finance, Vol. 20 No. 4, pp. 352-369. https://doi.org/10.1108/JRF-07-2018-0108 (ABS list).

  3. Spyros Papathanasiou, (σε συνεργασία με Koutsokostas D., Balios, D., N. Eriotis) (2019), “Winemaking Sector in Greece. An Accounting - Based Approach”, International Journal of Corporate Finance and Accounting (IJCFA), Vol 6, Is 2, pp 1-17 DOI: 10.4018/IJCFA.2019070101

  4. Spyros Papathanasiou, (σε συνεργασία με Papamatthaiou, N., Balios, D.,) (2019). “Bitcoin as an alternative digital currency. Exploring the publics’ perception vs experts”, International Journal of Financial Engineering and Risk Management, Vol. 3, No. 2, pp 146-171 (Inderscience). https://doi.org/10.1504/IJFERM.2019.101296

  5. Spyros Papathanasiou, (σε συνεργασία με D., Koutsokostas και N., Eriotis) (2019). “Can mutual fund managers predict security prices to beat the market? The case of Greece during the debt crisis”, Journal of Prediction Markets, Vol 12, No 3. pp 40-62 DOI: http://dx.doi.org/10.5750/jpm.v12i3.1644 (ABS list).

  6. Spyros Papathanasiou (σε συνεργασία με Mylonas P., και Kenourgios D.,) (2018). “Bank Mergers - Takeovers and Customer Satisfaction: The Case of a Greek Commercial Bank”. International Journal of Finance, Economics and Trade. 2018;2(2), pp 11-17.