Η μελέτη περίπτωσης (case study) είναι ένα κείμενο-παρουσίαση που περιέχει γεγονότα, γνώμες, αποφάσεις και καταστάσεις για μία επιχείρηση - οικονομική μονάδα, όπου εμφανίζονται ένα ή περισσότερα προβλήματα που απαιτούν λύση. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών (Master of Business & Bank Administration - MBA)» παρουσιάζονται στο πλαίσιο των μαθημάτων των θεματικών ενοτήτων (ή / και σε έκτακτες συναντήσεις) μελέτες περίπτωσης της εγχώριας και διεθνούς επιχειρηματικής ζωής με σκοπό να προετοιμαστούν τα στελέχη στο να μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων και πραγματικές συνθήκες, με στόχο τη βέλτιστη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.