Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το ΠΜΣ "Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών"

1Τι είναι το ΠΜΣ "Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών";
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών (Master of Business & Bank Administration - MBA)" αποτελεί ειδίκευση παρεχόμενη από το ευρύτερο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν, σε γνωστικά αντικείμενα του άμεσου ενδιαφέροντός τους, επιλέγοντας μία από τις προσφερόμενες ενότητες (concentrations):
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενική ενότητα)
 • Τραπεζική Διοίκηση
2Τι τίτλος απονέμεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ύστερα από την επιτυχή φοίτηση στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών";
Απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλμωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο "Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων" με κατεύθυνση τη "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Τραπεζών" και ειδίκευση "Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Τραπεζική Διοίκηση" και αγγλική μετάφραση "Master of Business Administration (MBA)".
3Το ΠΜΣ "Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών" είναι πλήρους φοίτησης;
Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί το συντομότερο σε δύο έτη και το αργότερο σε τέσσερα έτη. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα τόσο για πλήρη φοίτηση, όσο και για μερική.
4Ποια είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται;
Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο του ΠΜΣ "Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών" είναι η μικτή, δηλαδή πραγματοποιείται τόσο με τη χρήση συμβατικού συστήματος (διδασκαλία σε αίθουσα), όσο και με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
5Πότε απονέμεται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ);
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τεσσάρων θεματικών ενοτήτων του προγράμματος και της Διπλωματικής Εργασίας.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις θεματικές ενότητες

1Τι είναι η Θεματική Ενότητα;

Η Θεματική Ενότητα (ΘΕ) είναι το σύνολο τεσσάρων μαθημάτων που συνδέονται μεταξύ τους γνωστικά.

Π.χ. η ΘΕ με τίτλο «Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων» περιλαμβάνει τα μαθήματα:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Στρατηγική
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση
2Ποιες είναι οι Θεματικές Ενότητες του ΠΜΣ "Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών";

Οι Θεματικές Ενότητες του ΠΜΣ "Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών" είναι οι:

 • ΘΕ Ποσοτικές Μέθοδοι και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη (ECTS 20)
 • ΘΕ Λήψη Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Αποφάσεων (ECTS 20)
 • ΘΕ Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (ECTS 20)
 • ΘΕ Ειδικά Θέματα Διοικητικής Επιχειρήσεων και Τραπεζών
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων ή
  • Τραπεζική Διοίκηση (ECTS 20)

Κάθε μία από τις παραπάνω ΘΕ έχει τέσσερα μαθήματα. Στο τελευταίο έτος φοίτησης λαμβάνει χώρα και η τελευταία ΘΕ, αυτή της διπλωματικής εργασίας:

 • Θ.Ε. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ECTS 40)
3Τι είναι οι ECTS;
Οι ECTS είναι οι πιστωτικές μονάδες που σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 60 ανά ακαδημαϊκό έτος.
4Πόσες Θεματικές Ενότητες μπορώ να παρακολουθήσω κατά τη διάρκεια ενός έτους;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πολύ τρεις ΘΕ και σε καμία περίπτωση με άθροισμα ECTS μεγαλύτερο του 60.

Συνδυασμός ΘΕ για πλήρη φοίτηση: οι τρεις πρώτες θεματικές ενότητες κατά το 1ο έτος και οι δύο επόμενες (εκ των οποίων η μία θα είναι η διπλωματική εργασία) το 2ο έτος.

5Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της φοιτήτριας/του φοιτητή για να επιτύχει σε μία Θεματική Ενότητα;
Στο πλαίσιο μιας ΘΕ, μία φοιτήτρια / ένας φοιτητής παρακολουθεί τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα (δύο μαθήματα το πρώτο εξάμηνο και δύο μαθήματα το δεύτερο εξάμηνο), υποβάλει μία γραπτή εργασία για κάθε μάθημα και εξετάζεται σε κάθε μάθημα μετά τη περίοδο διδασκαλίας του.
6Είναι υποχρεωτική η υποβολή της εργασίας σε κάθε μάθημα;
Όχι, η υποβολή της εργασίας δεν είναι υποχρεωτική. Επειδή όμως ο βαθμός της εργασίας σταθμίζεται με 30%, η μη υποβολή της επηρεάζει τον τελικό βαθμό του μαθήματος.
7Ποια είναι η λογική των εργασιών;
Βασικός στόχος των εργασιών δεν είναι να εξεταστείτε (με την αυστηρή έννοια) στην διαμορφωμένη ύλη. Στόχος αποτελεί η εργασία να σας κατευθύνει και να σας οδηγήσει σε καλύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση της διδακτέας ύλης. Άρα, οι εργασίες αποτελούν βοηθητικό εργαλείο στη διαδικασία μελέτης.
8Ποιος με κατευθύνει ως προς το τι και πώς να διαβάσω;
Για κάθε μάθημα υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μελέτης ανά εβδομάδα και κάθε ομάδα φοιτητών έχει σύμβουλο – καθηγητή που απαντά σε όλα τα ερωτήματα, είτε δια ζώσης, είτε με εξ αποστάσεως τρόπο.
9Αν αποτύχω στη τελική εξέταση ενός μαθήματος, υπάρχει άλλη εξέταση;
Ναι. Διεξάγεται και επαναληπτική εξέταση.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις συναντήσεις

1Τι είναι η ΟΣΣ;
ΟΣΣ είναι η Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση. Ουσιαστικά είναι μία συνάντηση στην οποία διδάσκονται και παρουσιάζονται σημαντικά θέματα της ύλης, γίνονται ομιλίες και λύνονται απορίες.
2Κάθε πότε γίνεται ΟΣΣ;
ΟΣΣ γίνονται κάθε μήνα. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε θεματική ενότητα πραγματοποιείται μία τουλάχιστον ΟΣΣ κάθε μήνα.
3Ποιες ημέρες γίνονται οι ΟΣΣ;
Οι ΟΣΣ γίνονται σαββατοκύριακα για να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι αλλά και όσοι αναζητούν εργασία και μπορεί να βρουν ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση με αυτό τον τρόπο μειώνονται τα μεταφορικά «κόστη».
4Συνολικά, πόσες ΟΣΣ πραγματοποιούνται;
Για κάθε μάθημα πραγματοποιούνται πέντε δια ζώσης ΟΣΣ, σε ημερομηνίες που είναι γνωστές από την αρχή του εξαμήνου. Υπενθυμίζουμε ότι η κάθε ΘΕ έχει τέσσερα μαθήματα.
5Οι ΟΣΣ είναι υποχρεωτικές;
Όχι, αλλά σας ενθαρρύνουμε να τις παρακολουθήσετε για την καλύτερη επίδοση σας και αποτελεσματικότητα στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το κόστος φοίτησης

1Ποιο είναι το συνολικό κόστος του προγράμματος "Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών";
Το συνολικό κόστος του ΠΜΣ "Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών" ανέρχεται σε 3.750 € (750 € ανά θεματική ενότητα × 5 θεματικές ενότητες).
2Πώς γίνεται η καταβολή των διδάκτρων;

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά. Αρχικά με την εγγραφή και στη συνέχεια, πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους δηλώνετε τις θεματικές ενότητες που θα παρακολουθήσετε και προκαταβάλλετε το κόστος τους.

Π.χ. αν σε κάποιο έτος επιλέξετε να παρακολουθήσετε δύο ΘΕ, προκαταβάλλετε σε δύο δόσεις 1.500 €.

Επίσης, η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει μέσω προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

3Τα βιβλία τα παρέχει το ΠΜΣ "Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών";
Όχι. Μέσα στο συνολικό κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα βιβλία που θα χρειαστείτε για να επιτύχετε στο πρόγραμμα.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής

1Ποια άτομα επιλέγονται στο ΠΜΣ "Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών";
Επιλέγονται άτομα που έχουν αυξημένες πιθανότητες να επιτύχουν στο Πρόγραμμα.
2Δεν έχω εργασιακή εμπειρία. Αυτό αποτελεί αρνητικό στοιχείο στη διαδικασία επιλογής;
Η εργασιακή εμπειρία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι σημαντική, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι που διαθέτουν μακρά εργασιακή εμπειρία.
3Δεν έχω πτυχίο σχετικό με οικονομικά αλλά έχω εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις. Έχω πιθανότητες επιλογής;
Ναι. Η εργασιακή εμπειρία, αν και δεν αποτελεί προϋπόθεση, αυξάνει τις πιθανότητες επιλογής.
4Δεν έχω πτυχίο σχετικό με οικονομικά και δεν έχω εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις. Έχω πιθανότητες επιλογής;
Οι πιθανότητες είναι μειωμένες, αλλά θα πρέπει να δούμε συνολικά την αίτηση και τα χαρακτηριστικά σας.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας

1Πώς αντλώ πληροφορίες για το ΠΜΣ «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών» (UoA MBA);
 • Μέσω της ιστοσελίδας μας www.mba-ba.econ.uoa.gr
 • Αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση mba-ba@econ.uoa.gr
 • Τηλεφωνώντας στο 210 368 9453
 • Συζητώντας μαζί μας στις εγκαταστάσεις μας στο Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1, Αθήνα (κοντά στις στάσεις μετρό «Ομόνοια» και «Πανεπιστήμιο», 5ος όροφος, γραφείο 508